В армии 80-х

В армии учат стрелять
В армии учат метать
В армии учат жить
Но в армии не учат любить

В армии учат спать
В армии учат копать
В армии учат пить
Но в армии не учат любить

В армии учат велеть
В армии учат не сметь
В армии учат бить
Но в армии не учат любить